بایگانی

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تایید کابینه، تداوم شرایط موجود، جای خالی اصلاح‌طلبی

مهدی فتاپور

ترکیب کابینه پیشنهادی آقای روحانی و تایید آن توسط مجلس، تصویر روشنی از سمت‌گیری‌های عمومی دولت و مسئولان اصلی رژیم را تصویر نمود. مجلس به‌جز یک نفر تمامی اعضا کابینه را تایید نمود. آقای پورمحمدی از این کابینه کنار گذاشته ادامه…