منوچهر ستوده

منوچهره ستوده درگذشت

زیتون- منوچهر ستوده، ایران شناس و پژوهشگر برجسته، امشب در سن ۱۰۳ سالگی در بیمارستان چالوس در گذشت. به گزارش «زیتون» منوچهر ستوده، ایران شناس، جغرافی