بایگانی

۰۳ آبان ۱۳۹۵

به بهانه گفتگوی سعید حجاریان با اندیشه‌پویا

م.ع

ما « محک » نیستیم برای ارزیابی دیگران تا اگر موافق ما باشند خوب و اگر مخالف ما باشند بد باشند. از این خصلت‌های خودپرستانه و شرک آلود خود را برهانید اگر کسی دیگر، دچار چنین اشتباهی شد شما حذر ادامه…