معلم سیاسی

???? علی اکبر باغبانی، دبیر کل زندانی کانون صنفی معلمان ایران به مرخصی آمد

زیتون- علی اکبر باغبانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران برای سه روز به مرخصی آمد. به گزارش «زیتون» او در رابطه با پرونده سال ۸۹ خود از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهام تبلیغ