مصطفی حسینی طباطبائی

اسلام و مقوله خشونت

زیتون–  متن پیش رو، پیشگفتارِ کتاب«اسلام و مقوله خشونت» نوشته‌ی  «مصطفی حسینی طباطبایی» است که  برای انتشار  به «زیتون» سپرده شده است. *** در جهان اندیشمندانی زیسته اند که با خشونت به کلی مخالفت ورزیده اند و هیچ عذر و