مسکن دولت روحانی وام

جذب طبقه کم درآمد با وام ۱۶۰ میلیونی مسکن

زیتون-سارا مدنی: حدود ۱۵ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده؛ فرصتی کوتاه برای جذب رای طبقه پایینی از جامعه‌ای که نه چشم به نتایج برجام دوخته بود و نه آغاز سطح تازه‌ای از روابط دیپلماتیک ایران برایش