مسعودباستانی

محاکمه آقای تاریخ

رای دادگاه منتظری ثانی هنوز صادر نشده است و گمان می‌برم که چند خط خبر این دادگاه غیر علنی هم در بین سطور اخبار شهر شلوغ گم شود.
اما کاش با دقت ببینیم که باز هم تاریخ پیروز این میدان است؛ زیرا که نمی توان جناب ایشان را به بند و حصر کشید.
ما اینک به تماشای کدام محاکمه چشم دوخته ایم در حالی‌که دوباره فراموش کرده ایم:
شیخ احمد«متهم دادگاه»، امروز تنها حامل بخشی از تاریخ است و حال‌آنکه تاریخ را نمی‌توان محکوم کرد.