مسجد ولیعصر

اعتراض به ساخت مسجد مدرن ولیعصر؛ گنبد و مناره نصب کنید

زیتون– اعتراضات میرحیدری٬ روحانی که مدعی است برای زمین کنار ساختمان تئاتر شهر خطبه مسجد خوانده شده و باید ساختمان آن هم به عنوان مسجد استفاده شود، این بار معطوف به «گنبد و گلدسته و مناره» این مسجد شده است. ساخت