مریم کریم بیگی

???? نامه سعید شیرزاد، زندانی سیاسی، به مریم کریم‌بیگی

زیتون– سعید شیرزاد، زندانی سیاسی، نامه‌ای به دختر شهناز اکملی نوشت که «خانه سال‌هاست که مصطفی ندارد، ولی مادر شهناز سال‌هاست صدای بی‌صدای دربندانی شده است که مادری ندارند تا که برایشان فریاد شود». شهناز اکملی (کریم بیگی)، مادر مصطفی