محمد موسوی عقیقی

انتقاداتی پیرامونِ «ازدواج شفاهی»

اخیراً دکتر سروش دباغ مقاله‌ای با عنوانِ «ازدواج عرفی در ترازویِ اخلاق» در جانبداری از «ازدواجِ سفید» نوشته اند. البته وی تصریح می کند که