بایگانی

۱۴ آبان ۱۳۹۶

انتقاداتی پیرامونِ «ازدواج شفاهی»

محمد موسوی‌عقیقی

اخیراً دکتر سروش دباغ مقاله‌ای با عنوانِ «ازدواج عرفی در ترازویِ اخلاق» در جانبداری از «ازدواجِ سفید» نوشته اند. البته وی تصریح می کند که این نگاشته متکفل بحثِ اخلاقی و دینیِ مقوله ازدواجِ عرفی است. ایشان عقیده دارند که ادامه…