بایگانی

۲۶ تیر ۱۳۹۶

استهزای دین است یا افسوسِ دانش؟

محمدعلی موحد

«کفاره کسی که با خوردن آب یا با خوردن خاک روزه خود را عمداً» باطل کرده، چه تفاوتی با هم دارد؟ ۱) «اولی باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و دومی باید برای هر روز به ادامه…