محمدرضا تاجيك

دل‌آشوب پاشنه آشیل اصلاح‌طلبی‌ام

  «حال و هوای اصلاحات و اصلاح‌طلبان چگونه است و چه ویژگی می‌شود برای آنان متصور بود؟» پاسخ به این پرسش کلیدی با نگاهی معطوف به سبک تعامل رفرمیست‌های ایرانی و اعتدالگرایان با محوریت حسن روحانی تنها از دریچه بررسی

زمان بازنشستگی ژنرال‌ها فرا رسیده است

بسیاری از دوستان اصلاح‌طلبی ما فقط زمان انتخابات‌ صدای‌شان شنیده می‌شود و صورت و هیبت‌شان دیده می‌شود. اما از فردای انتخابات کجایند؟ چقدر برای جوانان برنامه دارند؟ چقدر برای اعتلا و شکوفایی و کارآمدی گفتمان اصلاح‌طلبی و نشر و رسوب آنان در لایه‌های مختلف اجتماعی فعالند؟

ظهور ‌جنبش جدید اجتماعی

خیلی از بازی‌ها و تعاریف را فروریختند. همگان باید این رخداد را فهم کنند. این رخدادی است که حادث شده خواه پند گیر و خواه ملال. خیلی مهم است که آیا عده‌ای شروع کنند به فرافکنی کردن و در پس آن دست‌ها، توطئه‌ها و نظریات شیطانی دیدن یا آنکه راه‌شان را با راه مردم و خواست مردم یکی کردن