بایگانی

۱۹ شهریور ۱۳۹۵

عمودی برای یک خیمه فروریخته

محمدجواد غلامرضاکاشی

ما همه پذیرفته‌ایم که در موقعیت‌های اضطراری، مردم ناهنجارند بنابراین ناهنجاری‌شان را تحمل می‌کنیم و منتظر می‌مانیم تا وضعیت عادی شود و مردم مهربان شوند، دوباره اخلاقی باشند، به هم کمک کنند و … وضعیت‌های اضطراری مثل طوفان و سیل ادامه…

۰۴ تیر ۱۳۹۵

شریعتی و جنبش اصلاحات

محمدجواد غلامرضاکاشی

برای تعیین نسبت میان شریعتی و اصلاحات، به معنای دقیقی که فضای دو دهه اخیر در کشور را تحت تاثیر قرار داده، به چهار روایت اسلام گرایی اشاره خواهم کرد و با تعیین سنخ اسلام‌گرایی شریعتی و اسلام‌گرایی همبسته با جنبش اصلاحات، به تعیین نسبت مذکور خواهم پرداخت