محمدامین ایلانی

ایضاحی بر توهین به مقدسات‎

بحث و ادعا فقط بر سر “عقاید” نیست که تا کسی پای گفتار و رفتارش را از گلیم حریم های اجتماعی درازتر کرد، بشود گفت که به مقدسات و عقاید و اعتقادات میلیون ها انسان توهین شده. این قضیه، بعُد