بایگانی

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

حجاب اجباری عواقبی وخیم‌تر از بی‌حجابی دارد

گفتگو با محمدابراهیم ساعدی رودی؛

حجاب واجب است و بی‌حجابی گناه است؛ ولی این گناه، جرمی نیست که حدی به دنبال داشته باشد. خطاب آیات حجاب هم متوجه افراد است نه حکومت‌ها…