محسن صفایی فراهانی

میزبانی عبرت‌انگیز

میزبانی از میهمانان کره‌ای برای ما ایرانیان درس‌آموز و عبرت‌انگیز است. کشوری که روزگاری عقب‌تر از ما ایستاده بود و همزمان با ما برنامه‌ریزی برای توسعه را در دستور کار قرار داد، امروز در جایگاهی بسیار متفاوت‌ از ایران قرار