محسن رحمانی

???? محسن رحمانی، زندانی سیاسی، امروز از زندان اوین آزاد شد

زیتون– محسن رحمانی، زندانی سیاسی، امروز از زندان اوین آزاد شد. به گزارش «زیتون» او سال ۹۲ به دلیل بالا بردن عکس مهندس میرحسین موسوی در میتینگ انتخاباتی حسن روحانی، به ۷ سال زندان محکوم شده بود، پس از گذشت یک