مجید سلطانی

اصلاح رفتارهای اجتماعی و چند تئوری درباره آن

اصلاح رفتارهای اجتماعی نوعی تحول در رفتارها و کردارهای فردی و جمعی‌ست. این که این تحول چگونه امکان‌پذیر می‌شود، موضوع تئوری‌های متفاوتی‌ست که در این مقاله به آنها می‌پردازیم. اصلاح‌گران اجتماعی کم و بیش اعتراف دارند که رفتارهای فردی و

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

تخریب نسبت به اصلاح جز به جز جامعه وجود دارد در مقابل کافیست به نتایج معکوس انقلابات چند دهه اخیر رجوع کنیم تا شواهد خوبی بر علیه چنین ادعایی پیدا کنیم که ذکر آنها گفتن عینیات و مکررات است و

ضرورت دگردیسی در روش ها و اهداف جنبش اصلاحات

در دیدگاه نگارنده یکی از عوامل مهم در به سامان نرسیدن حرکت های اصلاحی در سال های اخیر، بی توجهی نخبگان جنبش اصلاحات اجتماعی معاصر به مقوله بسیارمهم لزوم تناسب هزینه ها و دستاورد ها در یک جنبش اجتماعی اصلاح