مجید اسدی

سلامت مجید اسدی در خطر است

زیتون– مادر مجید اسدی خبر داد که سلامتی این زندانی سیاسی در خطر است. او به بی‌بی‌سی فارسی گفت که امروز پسرش را در دادگاه دیده است و تاکید کرد که «حال عمومی پسرم خوب نیست، رنگش پریده و بسیار