بایگانی

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

تهدید بکن، ولی شرکت کن: چرا تحریم انتخابات، گزینۀ نادرستی است؟

پژوهش و نوشتۀ متیو فرانکل / ترجمۀ شیرین دخت دقیقیان

متن کامل پژوهش انجام شده در موسسۀ بروکینگز پیرامون تحریم انتخابات در ۱۷۱ مورد در سه دهۀ اخیر