متین مسلم

دموکراسی آنارشیک علیه دموکراسی مبنایی

بخش زیادی از ابهامات کنونی در تحلیل تصمیمات و بالطبع روان‌شناختی دونالد ترامپ به جدی نگرفتن او از همان ابتدا مربوط می‌شود. البته ظاهرا ترامپ برای رای‌دهندگان امریکایی مبهم نیست. بلکه این تحلیلگران و نخبگان هستند که در کنار ابهام،