مافیای تجارت اعضای بدن

کلیه از هزار تا ۱۰ هزار دلار؛ قرنیه ۷۵۰۰دلار

زیتون– در چهار سال اخیر هجده هزار سوری اعضای بدن خود را برای عمل پیوند فروخته‌اند. حسین نوفال رییس گروه پزشک قانونی دانشگاه دمشق و رییس‌کل اداره پزشک قانونی به جمع‌آوری شواهد و مدارک این تجارت پرداخته است و معتقد