بایگانی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

ابعاد جدید بحران پناهجویان سوری: فروش اعضای بدن برای بقا

کلیه از هزار تا ۱۰ هزار دلار؛ قرنیه ۷۵۰۰دلار

زیتون– در چهار سال اخیر هجده هزار سوری اعضای بدن خود را برای عمل پیوند فروخته‌اند. حسین نوفال رییس گروه پزشک قانونی دانشگاه دمشق و رییس‌کل اداره پزشک قانونی به جمع‌آوری شواهد و مدارک این تجارت پرداخته است و معتقد ادامه…