لیبرالیسم

ناتوانی اسلحه اتمی در ایجاد توان بازدارنگی

مقدمه: این‌روزها در ایران بحث‌های زیادی در مورد دستیابی کشور ما به اسلحه اتمی برای ایجاد توان نظامی بازدارنده می‌شود. اما سئوال اصلی شاید این باشد که آیا در دنیای فعلی و خصوصا در منطقه خاورمیانه دستیابی به‌چنین اسلحه‌هایی می‌تواند