قهرمان هسته ای

مادر شهرام امیری: پسرم اعدام شده است

زیتون– مادر شهرام امیری به بی بی سی فارسی گفته فرزندش اعدام شده است. خانم مرضیه امیری با بیان اینکه« یک روز قبل از اعدام با پسرش دیدار داشته و پسرش به او خبر داده که به‌زودی قرار است اعدام