قطع چهار انگشت

قطع انگشتان «فقرا»

زیتون– خبر تایید حکم «قطع چهار انگشت دست راست» ۳ زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه از سوی دیوان عالی کشور روز گذشته صادر شد. بر اساس این خبر حکم قطع چهار انگشت دست راست سه نفر از آنان