قطع برق،تحریم،استاکس نت،خشکسالی

قطعی برق‌ و خاموشی دولت

زیتون-سینا پاکزاد: خاموشی‌های گسترده به دلیل گرمای هوا و کمبود برق موجب شد که ساعات کار ادارات استان تهران از امروز شنبه تغییر یابد و کارمندان