قانع قبادی

هراس اردوغانی

نه! اشتباه نکنید؛اردوغان یک حادثه نیست. اتفاقا او برون‌شد و عصاره‌ی خواست آن قسمتی از سیاست‌زدگان ترک است که نگاهشان به سایرین یک نگاه رادیکال و حذفی ست و هر آنچه را که هویت خودساخته‌ی ترکی-عثمانی برنتابد به‌تمامی با قوه‌ی قهریه