فلفل

برگشت خوردن فلفل و کیوی یا مردودی استانداردهای زندگی در ایران

زیتون ـ مهسا محمدی: رئیس اتحادیه بارفروشان خبر داد که هند دیگر از ایران کیوی نمی‌خرد چون برای هند و برخی از کشورهای هدف صادراتی ایران، دیگر اخذ تاییدیه سازمان حفظ نباتات ایران برای ورود محصولات کشاورزی کفایت نمی‌کند و