فرید صلواتی

کمک به متجاوز!

روزی پسرکی مورد تعرض قرار گرفت و فریاد کمک خواهی سر می داد . مرد تجاوز کار با تعجب به پسرک گفت : آنقدر فریاد کمک کمک سر نده ، اگر هم کسی بیاید، به من کمک می کند نه