فریدون مجلسی

«ن. ر» مالزی!

بار دیگر خبرنگاران متعهد، نقش بزرگی را در آشکار‌کردن فساد دولتی گسترده بر عهده گرفتند و جهان را از رفتار گستاخانه برخی از سیاست‌مداران در غارت اموال ملی و خیانت به اعتماد هم‌وطنانشان آگاه کردند و کار را به دادگاه