فرماندار تهران

تابستان امسال ۳۵ میلیون نفر تحت تاثیر تنش آبی در ایران قرار می گیرند

زیتون– مدیر عامل شرکت آبفا از تحت تاثیر قرار گرفتن ۳۵ میلیون نفر از جمعیت ایران از تنش آبی در کشور خبر داده است. به گفته حمید رضا جانباز ۳۰۱ شهر ایران از جمله شهرهای بزرگی مانند شیراز، اصفهان، کرمان و