فردید

سانسور بزرگ در تاریخ غرب‌شناسىِ ما

هایدگرِ فردید که با احادیث نبوى و مقامات عرفانى و با الهیاتى که هایدگر آن را سزاوارِ گذار مى‌دانست، مجهز شده است، پاسخگوى رخداد حاد و واقعى و جهان‌گستر و گریزناپذیرى مى‌شود که مشروطه‌خواهان با مغزى به مراتب سالم‌تر آن را درک کرده بودند. به هیچ وجه تصادفى نیست که تنها نقطه زرین در انقلاب مشروطه از چشم بارقه‌افشان فردید و مریدانش ـ از جمله آل‌احمد و مددپور ـ شیخ فضل‌الله نورى یا به قول جلال، شیخ شهید بود.