فراز غالبی

او چه کمیاب است

حسینعلی منتظری در بابِ نظریه‌ی سیاسی از ولایتِ فقیه شروع کرد و در نهایت به نظارت فقیه ختم کرد. احتمالاً نظارت فقیه چیزی شبیه به همین فایل صوتی است. فقیه در ورای حکومت بایستد، در تصمیم‌گیری‌های خرد و نیمه‌کلان شرکت نکند، و همچون چشم بینای حکومت هرگاه کژی و ناراستی دید زنهار دهد و از آنجا که مرجع جامعه‌ی شیعیِ خود است این زنهار اهرم اجرایی هم خواهد داشت. گمانِ من این است که حتی نظارتِ فقیهِ او هم کار نخواهد کرد.