فاطمه حسینی

خارج از دستور

زیتون- فاطمه حسینی، دختر صفدر حسینی، امروز از فرصت نطق خود به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس، برای دفاع از همسر و پدرش استفاده کرد. صفدر حسینی، مدیر سابق صندوق توسعه ملی، در پی جنجال دریافت حقوق های چند