فاضل میبدی

از جمهوری نیم‌بند به «جمهوری دوم»؟

زیتون ـ مهسا محمدی: محمد رضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا، «جمهوری دوم» را نامی بامسما برای آن وضعیتی می‌داند که بعد اعمال تغییرات پیشنهادی او در قانون اساسی در ایران پدید خواهد آمد. این در حالی است بسیاری از صاحبنظران