بایگانی

۲۶ خرداد ۱۳۹۷

افطاری در غزه، اعتراض در ایران

فطریه توئیتری به کمیته امداد

زیتون-پریامنظرزاده: عیدفطر امسال برای بزرگترین نهاد حمایتی در جمهوری اسلامی بسیار متفاوت از سال‌های گذشته است، چرا این که نهاد پس از سال‌ها از حاشیه امن خارج شده و مورد سیلی از انتقادها قرار گرفته است. کمیته امداد از نهادهایی ادامه…