بایگانی

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

انتخابات و سیاست امید

علی علیزاده

تمامی دشمنان «امید» به رغم تفاوتهای بسیارشان در قراردادی نانوشته متحد شده اند تا به ما بباورانند که «نمیتوانیم». یک سو دلواپسان پناه گرفته زیر عبای شورای نگهبان با فسادهای هزار میلیارد تومانی، به نام حمایت از شریعت و جلوگیری ادامه…