بایگانی

۲۱ آذر ۱۳۹۷

جستاری پیرامون پروژه «طرح‌واره‌ای از عرفان مدرن»

علی صنایعی

این پروژه چارچوبی تئوریک و فلسفی جهت به دست دادن مؤلفه‌های سلوک معنوی و عارفانه در دنیای مدرن ترسیم می‌نماید.

۱۱ مرداد ۱۳۹۷

زهی خورشید در خورشید انوار

علی صنایعی

قرآن پژوه محترم، جناب مهندس عبدالعلی بازرگان، اخیراً در یادداشتی به نقد تئوری رؤیاهای رسولانه پرداخته اند و نکاتی را جهت نشان دادن تناقض این تئوری با نص قرآن بیان فرموده اند [۱]. گرچه صاحب این قلم نکته نوینی در ادامه…

۱۸ خرداد ۱۳۹۷

سایه‌ هیچ

یوهان وُلفگانگ فُن گوته | ترجمه: علی صنایعی

  سایه‌ هیچ(۱) یوهان وُلفگانگ فُن گوته ترجمه: علی صنایعی(۲) طالبِ «هیچ» گشته‌ام؛ زین سان، موزون شده با من این جهان؛ وانکس که توانَد یاری دهد مرا، گام نهد در این سَرا، تا کوزه‌ دُردی(۳) سَرکشیم رقص‌کُنان؛ در آغاز، اما، ادامه…

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاشف معدن صبح

علی صنایعی

مراجعه به آموزه‌های حکیمانه اومانیست‌های موحّدی چون جناب زرتشت و ابوالقاسم فردوسی و صورت‌بندی تلقی آنان از ممارست و حکمت عملی در دستگاه اخلاق فضیلت‌گرا، می‌تواند به تبیین نسبت میان سلوک معنوی و اخلاق هنجاری در دنیای مدرن بیانجامد