بایگانی

۱۲ فروردین ۱۳۹۹

اقتصاد ناقص و قرنطینه کامل؟

علی جلالی نجف آبادی

در تب‌و‌تاب بیماری کووید ۱۹ و نگرانی‌هایی که تمامی حوزه‌های اجتماعی بشر را در برگرفته، وضعیت اقتصادی به عنوان مهمترین گزینه مطرح در آینده جوامع و همچنین عبور از بحران موجود مورد توجه قرار گرفته و بدون در نظر گرفتن ادامه…