علی الکساندر رهبری

رهبر ارکستر سمفونیک تهران، ایران را ترک کرد

زیتون- علی الکساندر رهبری، مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک تهران به اتریش رفت و حضور او در ارکستر سمفونیک ایران یک سال هم نپایید. رهبر سرشناس ارکسترهای جهانی و موسیقی‌دان برجسته ایرانی از رهبری ارکستر سمفونیک تهران استعفا داد و