عفاف و حجاب

???? برنامه ریزی برای راهپیمایی خودجوش عفاف و حجاب

زیتون- ستاد امر به معروف و نهی از منکر برخی از استان ها به مناسبت آغاز هفته «عفاف و حجاب» راهپیمایی «خود جوش و مردمی» ترتیب داده است.  به گزارش «زیتون» این راهپیمایی با عنوان «مدفعان حریم خانواده» در شهرهایی