عطا علیزاده

عطا علیزاده برای اجرای حکم به زندان رفت

زیتون– عطا علیزاده، از اعضای ادوار تحکیم وحدت تبریز، برای اجرای حکم به زندان رفت. این عضو جنبش مسلمانان مبارز در جریان جنبش سبز به زندان محکوم شده بود، که اجرای حکم تا دو روز پیش متوقف مانده بود. با