بایگانی

۱۷ شهریور ۱۳۹۷

روشنفکری دینی و مسألۀ سطح شیب‎دار

عرفان بادکوبه

 نقد مقالۀ «روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران»   مقدمه آرش نراقی در مقاله‎ای که در سایت بی‎بی‎سی فارسی با عنوان «روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران» به چاپ رسانده، ابتدا تقریری از نظریات ادامه…