عبدالله مومنی

در جست‌وجوی شهری مردم‌گرا و شاد

در سال‌های آغازین دهه ٩٠ کتابخانه مرکز اسناد فنی و تخصصی شهرداری تهران تعطیل و محل آن در باغ فردوس به کتابخانه‌ای عمومی تغییر یافت.