بایگانی

۰۷ تیر ۱۳۹۵

ولایت علوى یا ولایت اموى؟

عبدالحسين هراتى

از آ نجا که قاعده بر این است که اینـﮕونه مقالات فشرده و کوتاه باشد لذا در این مجال سعى شده است تا تنها به ﭽند وجه از وجوه بی شمار افتراق بین ولایت علوى و حکومت اموى اشاره شود، ادامه…