عباس عبدي

عاقبت نمایش قدرت بدون مسوولیت

با توجه به روحیات سعید مرتضوی و طول مدتی که از حادثه گذشته است و نیز خط‌خوردگی متن، می‌توان اطمینان یافت که این نامه بیش از آنکه ناشی از عذاب چیزی به نام وجدان!! آقای مرتضوی باشد، محصول یک توافق برای صدور حکمی سبک و تعلیقی است. البته اینگونه توافقات بیرون از دادگاه چندان غیرمرسوم و حتی بد نیست، ولی مشکل اصلی این است که مدعیان ماجرا فقط خانواده آن سه جوان از دست رفته نیستند، بلکه پای تعداد زیادی از جوانان زخم خورده و از آن مهم‌تر جامعه نیز در میان است.

و اینک نوبت پزشکان

حملات گاه‌وبیگاه به جامعه پزشکی کشور موضوع جدیدی نیست، ولی در سال‌های اخیر تا حدی تشدید شده است و با وضعیتی که برای آقای کیارستمی

آخرین مطالب