عباس امیرانتظام، جاسوسی، اشغال سفارت امریکا، دانشجویان پیرو خط امام