طرح ترافیک،خبرنگاران،شهرداری،محمدعلی وکیلی،محمدرضا راه چمنی،حمید رسایی،محمود دعایی