طاهره بارئی

ما سقوط کرده ایم، بپذیریم!

مقاله خانم طاهره مظاهری  در سایت زیتون با عنوان «معذرت خواهی» که در آن به دشواری عذر گناه خواستن اشاره کرده و خاستگاهش را تربیت

توقف فلسفه، جدائی از واقعیت تجربی

عقب ماندن فلسفه از علم واقعیتی ست که بیان شدن آن با کلام هاوکینز، و برانگیختن عده ای برای افزایش پیروزمندانۀ عددی دیگر کنار تعداد