صندوق بازنشستگی

افشای سه فساد مالی در سازمان بازنشستگی

زیتون- یک از پرونده‌های فساد مالی درباره سوءاستفاده از یک ملک مسکونی تجاری که خسران بیش از دو میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی وارد کرده است در دست بررسی است و دادگاه مربوط به آن در روز سه‌شنبه جاری تشکیل